Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz

16.09.2021

Rekomendacje Sanitarno-Epidemiologiczne

 Rozgrywek Śląskiego Związku Koszykówki w Katowicach w sezonie 2021/2022 w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2

Plik PDF

I Cel

1.Ochrona życia i zdrowia zawodników, trenerów, sędziów oraz personelu pomocniczego oraz kibiców podczas rozgrywek w          koszykówce w sezonie 2021/2022 w związku z pandemią COVID-19.
2. Ograniczenie ryzyka zakażenia i transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 zawodników, trenerów, sędziów oraz personelu pomocniczego oraz kibiców. 
3. Utrzymanie nieprzerwalności rozgrywek w koszykówce na poziomie wojewódzkim i centralnym. 

II. Zakres przedmiotowy 

Zasady przeprowadzenia wszystkich rozgrywek w koszykówce w sezonie 2021/2022 w warunkach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 przez Śląski Związek Koszykówki. 

III. Zakres podmiotowy Niniejszy Rekomendacje mają zastosowanie do: 

1. Zawodniczek i zawodników klubów uczestniczących w rozgrywkach koszykówki organizowanych przez ŚlZKosz. 
2. Pracowników klubów, członków kadry szkoleniowej i medycznej oraz innych osób [niezależnie od podstawy zatrudnienia, współpracujących nieodpłatnie lub na zasadzie wolontariatu]. 
3. Pracowników Śląskiego Związku Koszykówki. 
4. Pracowników hali, w której odbędą się rozgrywki. 
5. Zabezpieczenia medycznego, ochrony obiektu, pracowników zabezpieczenia technicznego, wolontariuszy. 
6. Dziennikarzy. 
7. Kibiców. 
8. innych osób związanych z rozgrywkami. 

IV. Zasady odpowiedzialności 

1. Śląski Związek Koszykówki w Katowicach jako organizator rozgrywek w koszykówce nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez podmioty rekomendacji, innych przepisów lub wytycznych powszechnie obowiązujących w zakresie pandemii korona wirusa SARS-CoV -2.
2. Kluby przyjmują na siebie ryzyko udziału w rozgrywkach i nie roszczą sobie z tego tytułu żadnych praw do organizatora. 
3. Organizator meczu jest zobowiązany zapewnić odpowiednie, przewidziane przepisami prawa powszechnego, warunki sanitarne dla uczestników zawodów. 
4. Organizator meczu zobowiązany jest utrzymywać możliwie jak najmniejszą liczbę personelu uczestniczącego w przygotowaniach do meczu a osoby uczestniczące w jego organizacji powinni być przeszkolone w zakresie stosowania zasad higienicznych dotyczących przeciwdziałania SARS-CoV-2. 
5. Organizator meczu zobowiązany jest powstrzymać się od angażowania przy organizacji meczu osób potencjalnie zagrożonych w związku z SARS-CoV-2. (wiek, zdiagnozowana obniżona odporność, wcześniej przebyta choroba itp.). 
6. Zasady dotyczące dystansu społecznego powinny być również przestrzegane w zespole. 7. Należy dążyć do tego, by w zespole były obecne tylko te osoby z personelu drużyny, które są niezbędne w procesie gry (maksymalnie 15 osób na zespół, w tym zawodnicy). 
8. Śląski Związek Koszykówki w Katowicach rekomenduje wyznaczenie w każdym klubie koordynatora ds. zdrowia, który odpowiedzialny będzie za bieżący nadzór nad realizacją przez podmioty wymienione w pkt. III zaleceń określonych, przepisami powszechnie obowiązującymi lub oficjalnymi rekomendacjami wydanymi przez organy władzy publicznej lub ŚlZKosz. 
9. Obowiązek samoobserwacji. Każda osoba współpracująca z ŚlZKosz lub klubem przy organizacji rozgrywek lub związana z udziałem klubu w rozgrywkach jest zobowiązana do codziennej, regularnej samoobserwacji w zakresie następujących objawów: 
a) gorączka; 
b) suchy kaszel; 
c) zmęczenie; 
d) bóle mięśniowe; 
e) ból gardła; 
f) biegunka; 
g) zapalenie spojówek; 
h) ból głowy;
i) utrata smaku lub węchu; 
j) wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp; 
k) trudności w oddychaniu lub duszności; 
l) ból lub ucisk w klatce piersiowej; 
m) utrata mowy lub zdolności ruchowych; 
n) inne niepokojące objawy. 
W przypadku zaobserwowania u siebie wyżej wymienionych objawów przed wydarzeniem należy powstrzymać się od udziału. Jeśli jednak zaobserwujemy u siebie objawy podczas wydarzenia należy niezwłocznie poinformować koordynatora ds. zdrowia. 

V. Przygotowanie hali i rozmieszczenie kibiców

1. Za stałą kontrolę liczby osób przebywających na terenie hali w ten sposób, aby w trakcie imprezy sportowej (rozumianej jako okres od chwili udostępnienia obiektu uczestnikom do chwili opuszczenia przez nich tego obiektu) lub terenu odpowiedzialne są służby porządkowe/organizator zawodów/. 
2. Organizator meczu jest zobowiązany do kontroli temperatury kibiców wchodzących na halę, a w przypadku temperatury ciała równej lub przekraczającej 37,2°C odmówić wstępu. 
3. Rozmieszczenie kibiców na trybunach w szachownicę z wolnym jednym miejscem z boku, przed i za kibicem. 
4. Zobowiązuje się wszystkie osoby przed wejściem na halę oraz podczas przebywania wewnątrz budynku hali do zasłaniania ust oraz nosa. 
5. Obsługa hali jest zobowiązana do umieszczenia w kluczowych miejscach hali dyspenserów płynu dezynfekującego, np. przed wejściem do pomieszczeń, przed osiowymi korytarzami komunikacyjnymi, przed sanitariatami, kasami biletowymi. 

VI. Przygotowanie oraz dezynfekcja poszczególnych stref Obsługa hali zobowiązana jest do przeprowadzania regularnej dezynfekcji miejsc hali sportowej, w których przebywają kibice i pracownicy klubu, w szczególności: 

1) szatni oraz sanitariatów; 
2) gabinetów medycznych lub odnowy biologicznej; 
3) boiska; 
4) pomieszczeń biurowych. Dezynfekcję należy każdorazowo przeprowadzić przed i po treningu, o ile dostęp do obiektu mają osoby postronne.

VII. ORGANIZACJA MECZU:

1. PRZYBYCIE ZESPOŁÓW NA HALĘ:
a) Drużyna przyjeżdża własnym autobusem, ewentualnie zorganizowanym transportem przez organizatora meczu (obsługa autokaru musi mieć zasłonięte nos i usta). Rekomenduje się, aby drużyna korzystała z usług jednego przewoźnika w trakcie trwania całego sezonu zapewniającego w miarę możliwości tego samego kierowcę.
b) Transport należy wykonywać bez zbędnych postojów, unikając posiłków na stacjach benzynowych, a przerwy na parkingach lub miejscach postojowych ograniczyć do niezbędnego minimum.
c) Podczas podróży w miejscach publicznych należy przemieszczać się w maseczkach i dezynfekować ręce.
d) Należy upewnić się, że autobusy są wystarczająco zdezynfekowane przed wyjazdem drużyny.
e) Należy zachować odpowiedni odstęp czasowy/przestrzenny pomiędzy przyjazdem drużyn.
f) Drużyny powinny wejść do szatni w odpowiedni sposób chroniąc usta i nos. Analogicznie opuszczając obiekt.
2. SZATNIE (Zespoły i sędziowie):
a) Rekomenduje się co najmniej 2 szatnie klubowe i 2 szatnie sędziowskie.
b) Każda szatnia, po użyciu przez daną drużynę, powinna być zdezynfekowana.
c) Należy unikać sytuacji wejścia na teren obiektu dwóch drużyn jednocześnie.
d) Zalecamy wykorzystanie przyległych wolnych pomieszczeń jako dodatkowego kanału komunikacyjnego.
e) Przestrzeń izolacyjna w odstępie min. 1,5 metra od innych osób dla służb medycznych/sanitarnych oraz dla osób z podejrzeniem zachorowania na SARS-CoV-2 (w razie potrzeby).
f) Rekomenduje się zakaz korzystania z pryszniców.
3. ROZGRZEWKA:
a) Należy zachować odpowiedni odstęp czasowy wejścia zawodników na parkiet – najpierw wchodzą na parkiet goście, następnie gospodarze.
b) Należy zachować odpowiedni odstęp czasowy zejścia zawodników z parkietu – najpierw schodzą goście, następnie gospodarze.
c) Zaleca się unikać jednoczesnego korzystania z szatni obu zespołów (jeśli szatnie znajdują się w pobliżu).
d) Ograniczenie liczby mopperów do 2 osób (po jednej przy każdym koszu). Mopper nie powinien podawać piłki zawodnikom.
e) Sędziowie boiskowi muszą mieć zapewnioną odpowiednią ochronę ust i nosa. Mogą ją zdjąć podczas rozgrzewki i prowadzenia meczu.
f) Wszystkie piłki przeznaczone do rozgrzewki oraz piłka meczowa powinny zostać uprzednio zdezynfekowane.
4. STOLIK SĘDZIOWSKI:
a) Sędziowie stolikowi, komisarz, statystycy oraz spiker muszą nosić maski ochronne zasłaniające usta i nos.
b) Na stoliku powinny znajdować się środki do dezynfekcji.
5. WEJŚCIE/ZEJŚCIE ZESPOŁOWE:
Rekomenduje się:
a) Brak dziecięcej asysty przy wejściu zawodników na parkiet.
b) Brak inscenizacji otwarcia z dodatkowymi osobami.
c) Brak uścisku dłoni.
Imprezy koszykówki są współfinansowane
ze środków Samorządu Województwa Śląskiego
d) Brak kontaktu z kibicami (przybijanie „piątek”, rozdawanie autografów, robienie zdjęć itp.).
6. STREFA DRUŻYN:
Rekomenduje się:
a) Powierzchnia stref drużyn musi zostać zdezynfekowana.
b) Zwiększony odstęp pomiędzy zawodnikami na ławce.
c) Każdy zespół powinien mieć przed meczem przygotowaną odpowiednią ilość wody itd., aby jak najbardziej ograniczać kontakt bezpośredni.
7. WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY:
Rekomenduje się:
a) Zmniejszenie zatłoczenia przy dostępie do szatni przed oraz po meczu.
b) Dostęp do strefy boiska tylko dla niezbędnych osób (drużyny, sędziowie, opieka medyczna, organizatorzy).

VIII. OGÓLNE ZASADY SANITARNE:

1. Instruowanie wszystkich osób potrzebnych do rozegrania meczu na arenie o przestrzeganiu podstawowych środków higieny (dezynfekcja rąk, higiena kaszlu i kichania, odstępu 1,5 m) zgodnie ze specyfikacją lokalnego sanepidu.
2. Przestrzeganie prawidłowych zasad ochrony ust i nosa, prawidłowiej dezynfekcji rąk oraz zachowaniu odpowiedniego dystansu.
3. Zakaz kontaktu z osobami nie uczestniczącymi w meczu.
4. Minimalizacja długość pobytu w szatni przed i po meczu.
5. Kontrola dostępu do halisportowej dla zawodników i niezbędnego personelu.
6. Jeśli to możliwe, środki do dezynfekcji rąk (stojaki) są przechowywane w każdym pomieszczeniu lub tuż przed nim.
7. Regularna dezynfekcja powierzchni przed przyjazdem zespołów.
8. Wyłączne użycie spersonalizowanych butelek do napojów.
9. Separacja przestrzenna i wystarczająca odległość pomiędzy stołami zabiegowymi do zabiegów terapeutycznych, w miarę możliwości korzystanie z oddzielnych pomieszczeń.
10. Osoby, które mają kontakt z kilkoma podmiotami, powinny zwracać szczególną uwagę na środki higieny i ochrony.
11. Na hali sportowej powinny znajdować się odpowiednie instrukcje dotyczące higieny i dezynfekcji opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie - pozytywna energia Polski Związek Koszykówki Spalding ZOF-STAL